Ngôn ngữ SQL Server là thành phần quan trọng không thể thiếu được cho việc quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu